Polityka prywatności

Ogólne postanowienia

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności wszystkich użytkowników serwisu dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: handdresse.com (dalej również jako: „Serwis”).

Administratorem Serwisu jest TRUSTNET Babicz Agnieszka al. Boh. Monte Cassino 10/102 42-200 Częstochowa NIP: 797-164-83-45 Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnch: 4 641 (dalej również jako: „Trustnet”).

Każdego użytkownika Serwisu, a także stron umieszczonych w subdomenach strony internetowej handdresse.com obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie handdresse.com

Trustnet przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisów internetowych prowadzonych przez Trustnet, w szczególności nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych czy adresowych użytkowników swojego serwisu.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Trustnet.

W czasie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które użytkownik będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień lub formularzach zapisu może być wymagane o innych danych osobowych, wskazanych w formularzu. Trustnet wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu oraz do świadczenia usług, które są za pośrednictwem niego dostępne.

Trustnet przetwarza dane osobowe dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług.

Dane dotyczące użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją celów, do których dane zostały zebrane.

Fundacja Trustnet informuje, że z momentem połączenia się przez użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z Serwisem. Trustnet informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

Użytkownik może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Klaster swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Klaster pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@trustnet.pl zadzwonić pod numer 34 365 22 44 .

Trustnet zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu pierwszym informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Rozsyłanie Wiadomości

Trustnet może przesyłać wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) tym użytkownikom, których dane kontaktowe posiada oraz które wyraziły wyraźną zgodę na ich przesyłanie w sposób określony w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w Serwisie przy okazji umieszczania informacji w opisie przedsiębiorstwa w dziale „Członkowie Klastra”, wysyłania komentarzy do artykułów, publikacji lub komentarzy pod postami na blogu, stronie itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Wykorzystywanie ich przez osoby trzecie, które nie są związane z Trustnet, nie podlega zasadom ochrony prywatności stosowanym przez Trustnet.

Inne formularze

Dostępne za pośrednictwem Serwisu formularze, służące do wypełnienia danych osobowych użytkownika, które dotyczą usług, produktów, serwisów i czasopism nie pochodzących od Trustnet nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Ochrona danych osobowych oraz prywatności użytkowników w związku z korzystaniem z formularzy i usług, o których mowa w zdaniu pierwszym podlega zasadom określonym przez te podmioty.

Przesyłanie plików Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Pliki typu cookies umożliwiają:

a) dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników;

b) tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.